Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-12-03 ( Imieniny: Hilarego, Franciszki)

BIP - Ośrodek Readaptacyjno – Rehabilitacyjny - Petycje

Petycje

6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Na jej podstawie, podmiotem wnoszącym petycję może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Adresatem petycji może być nie tylko organ władzy publicznej ale też organizacja lub instytucja społeczna, jednak tylko w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona w interesie publicznym lub prywatnym podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiot petycji musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata, forma może być pisemna (powinna być podpisana przez podmiot wnoszący lub osobę go reprezentującą) albo elektroniczna (może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję).

Petycja powinna zawierać (treść petycji) oznaczenie podmiotu wnoszącego (konieczne) ze wskazaniem jego miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji (konieczne), oznaczenie adresata petycji (w przypadku braku adresat petycji wezwie do uzupełnienia) oraz wskazanie przedmiotu petycji (w przypadku braku adresat petycji wezwie do uzupełnienia). Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także jego imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz dołączoną do petycji zgodę tego podmiotu na złożenie w jego imieniu petycji. Petycja może także zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych wnoszącego petycję, co pozwoli mu na bieżąco śledzić przebieg postępowania z nią związanego. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie (do 30 dni od dnia jej złożenia), do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (lub urzędu go obsługującego) zamieszcza się komplet na bieżąco aktualizowanych informacji o petycji, tj. skan petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana a także dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia, w wyjątkowych sytuacjach termin ten ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące. Ustawa wprowadza instytucję tzw. petycji wielokrotnej, tj. łącznego rozpatrzenia wielu petycji, które w ciągu miesiąca od otrzymania pierwszej petycji przez podmiot właściwy do jej rozpatrzenia składane są w tej samej sprawie. W takiej sytuacji podmiot właściwego do rozpatrzenia petycji ogłasza okres oczekiwania na dalsze petycje (maksymalnie 2 miesiące).

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Autor: Igor Grzesiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-16 12:45przez: Igor Grzesiak
Opublikowano:2021-03-16 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Ośrodek Readaptacyjno - Rehabilitacyjny
Odwiedziny:1025

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo